Yazılar

Politik Tiyatronun Tarihi Üzerine – Erwin Piscator

Politik tiyatro, tüm girişimlerim boyunca aldığı biçimiyle ne kişisel bir “buluş” ne de 1918’deki toplumsal gruplaşmaların sonucudur. Kökleri geçen yüzyılın sonlarına kadar uzanır. Geçen yüzyılda burjuva kesiminin entellektüel durumunu, ya yalnızca varlıklarıyla ya da tasarımlarıyla […]

Yazılar

Estetiğin Temel Kategorisi: İmge – Avner Ziss

Sanat imgeler yoluyla gerçekliğin yeniden üretilmesi, yansıtılmasıdır. Marksçı estetiğin temel savlarından biridir bu. Sanatın imgelerle yürütülen bir düşünme yolu olarak tanımlanması, sanatsal yaratının tüm özgüllüğünü göstermez elbette, ama bir ana niteliğini ortaya koyar ve öz […]

İncelemeler

Eski Çağlarda Dram Sanatı – Refik Ahmet Sevengil

İlk Dram Dram bir vak’ayı iş ve hareket halinde anlatmak olduğuna göre geniş mânâda temsilin insan kadar eski olduğunu kabul etmek icap etmez mi? Zira, ilk insanlar birbirlerine isteklerini, yaptıklarını, düşündüklerini boğazlarından gelişi güzel çıkan […]

İncelemeler

Trajik Olan ve Komik Olan – M. Kagan

Trajik-olan ile komik-olan da, güzel-olan ile çirkin-olan, yüce-olan ile aşağı-olan gibi, estetiksel görünüşlerdir. Yani, bunlar da, yaşayan gerçeklik ile insansal idealler arasındaki ilintiden doğan o aynı nesnel-öznel ikili özellik’i taşırlar. Ancak, şuradan da açıkça görüleceği […]