Yazılar

Tanzimat ve Osmanlı Liberalizmi – Ayça İlay Keskinkılıç

Çağımızın en önemli ideolojilerinden biri olan liberalizm Türkiye’de ne zaman ortaya çıkmıştır? Bu konu hakkında çok farklı görüşler vardır. 19. yy ikinci yarısında başladığını öne sürenlerin yanı sıra liberalizmin tam anlamıyla Türkiye’de Demokrat Parti dönemiyle […]

Yazılar

Eleştirel Bir Bakışla İnsan Hakları “Evrensel” Beyannamesi – Levent Uzun

Çağımızda geniş çapta dikkat çekmiş ve üzerinde çalışmalar yapılmış konulardan birisi “insan hakları” olarak göze çarpmaktadır. Gerek insan, gerek hak tanımlamaları yapılmış ve bu iki sözcüğün birleşiminden meydana gelen insanlık hakları ve bunların dayanak ile […]

Yazılar

1929 Buhranı

1929 Dünya Ekonomik Krizi ile ortaya çıkan sorunlar, artık devletin ekonomiye müdahalesini kabul etmeyen Klasik görüşün bir kenara bırakılarak yerine yüksek tarifeler, ithalat kısıtlamaları ve yasakları, yüksek oranlı devalüasyonlar ve ihracat teşvikleri ile iç ve […]

İncelemeler

Bölgesel Devlet: Yeni Bir Devlet Biçimi mi? – Atilla Nalbant

Bölgesel devlet, Avrupa kamu hukukunda son yıllarda tartışılan yeni bir kavram. Bu tartışmanın iki temel ekseni var: Bölgesel devlet, klasik iki devlet biçimi olan üniter ve federal devletlerden ayrı bir varlığa sahip midir? Bölgesel devlet, […]

Yazılar

Küreselleşmenin Çocuğu – Guy Standing

Her ne kadar terimler aynı olmasa da adına neoliberal ya da özgürlükçü denilen bir dizi sosyal ve ekonomik düşünür, 1970’li yılların sonunda daha önce kaybettikleri cesaretlerini yeniden kazanmıştı. Zira on yıllar boyunca ihmal edilip dinlenmedikleri […]

Yazılar

Abdülhamit’in Rejimi Feda Ederek Sistemi Devam Ettirme Stratejisi – Suat Parlar

1906-1908 zaman aralığında Anadolu’da kent ayaklanmaları art arda geliyordu. 1905 Rus Devriminin ve İran’da meşrutiyetin ilanıyla sonuçlanan hareketin, Doğu Anadolu’daki yankısı büyüktü. 1907 yılında, İstanbul’daki Rus Büyükelçisi Zinovyev, “Kafkasya’da doğup başlayan ihtilalci hareketler, geçen yıl, […]

İncelemeler

Eski Ahit, Tefecilik ve Luther – Kürşat Haldun Akalın

Demek ki, Engels, Adam Smith’i ekonomi politiğin Luther’i olarak adlandırırken haklıydı. Tıpkı Luther’in dini, imanı, gerçek dünyanın özü olarak tanıması ve dolayısıyla katolik paganizmine karşı çıkması gibi, tıpkı din duygusunu insanın içsel özü durumuna getirerek […]

İncelemeler

Sınıf Kavramının Kökeni – Anıl Başaran

Tarih boyunca insanlar, statü, mülkiyet, iktidar gibi alanlar itibariyle toplum içinde eşitsiz konumlara dağılmışlardır. Bu farklılıkları veya eşitsizlikleri ifade etmek için ise çeşitli kavramlar kullanılmıştır. Bu kavramlar bazen sosyal bir tabakayı, bazen de sosyal bir […]

İncelemeler

Çocukta Düşünce ve Dil Gelişimi – Eda Erdener

Çocukta düşünce ve dil gelişimi konusunda bir çığır açan Lev Semonovich Vygotsky (1896-1934), tıp alanındaki eğitimine, vatandaşı olduğu Beyaz Rusya’da başladı ve devrim sonrası zor şartlar altında Batı dünyasından tamamen izole olmak ve tıp eğitimini […]