İncelemeler

Karagöze Ezgi – Satı Erişen

Karagöz ve Toplumsal Yergi Karagöz’ün çıkışı üzerine bir söylenti, onun hem var oluş nedenini, hem de en önemli özelliğini belirler. Söylentiye göre, Karagöz, zamanın devlet büyüklerinin kötü, bozuk yönetimini padişahın kulağına ulaştırmak isteyen bir adam […]

İncelemeler

Ortaoyunun Eskiliği – Nihal Türkmen

Orta Oyunu’nun eskiliği konusunda, araştırmacıların vardıkları sonuçlar, “sarih bir kaynak veya vesika bulunmaması cihetiyle”, farazi ve tahmini olmaktan ileri gidememiş ve türlü kanıların çelişikliği içinde karanlıkta kalmıştır. Bu tahmin ve faraziyeleri, bâzı kaynak kitaplarındaki istînad […]

İncelemeler

Ortaoyunu ve Karagöz – Nihal Türkmen

Orta Oyunu’nun, “Meydan oyunu” ve “Kol Oyunu” dan geçerek varmış olduğu son şekil; konuları, oyunların dramatik yapısı, oyun tarzı, komik unsûrları ve tipleri ile Karagöz’ün Perde’den meydan’a inmiş şeklinden ibârettir. Karagöz repertuvarındaki bütün oyunlar, -birkaçı […]

İncelemeler

Değişik Sanat Cinsleri ve Tarzlarında Komik Olan – M. Kagan

Estetik bir görünüş olarak komik-olanın özgünlüğü, komik-olanın etkililik alanının öbür estetik özelliklerden niçin çok daha sınırlı olduğunu anlaşılır kılmaktadır. Sanatta özellikle açık seçik görülür bu. Onaylamama, eleştirme, açığa serme, gülünç düşürme, güldürme yeteneği, sanatın tüm […]

İncelemeler

Tarihte Metod – Dr. Hikmet Kıvılcımlı

Eski “Tarih”, yeni bir görüşle verilmeliydi. Onun için, ilkel kavramları açıklamadıkça, öz konuya girmek doğru olmayacaktı. Genel ve Özel olarak ne yapmak gerekiyor? I – GENEL OLARAK A) TASNİF BİLİMİ TARİH 19. yüzyıla gelinceye dek, […]

İncelemeler

Anadolu’da Dini Temaşa – Refik Ahmet Sevengil

Selçuk Türkleri arasında dramatik san’atın eğlendirici bir vasıta olarak ve tiyatro tekniğine uygun bir şekilde varlığı meydana çıktıktan sonra, şimdi Anadolu’da asırlarca sürmüş olan dinî temaşa hakkında açıklamada bulunacağız. Milâddan sonra 622 yılında Araplar arasında […]

İncelemeler

Selçuklu Türklerinde Dramatik Eğlenceler – Refik Ahmet Sevengil

1925 yılında “Meddahlar” hakkında bir etüd yayınlamış olan Mehmet Fuat Köprülü, Türkler arasında eğlendirici san’atlarda meşgul kimselerden bahsederken: “Anadolu Selçukî saraylarında Bizans İmparatorlarının taklitlerini yaparak sultanları eğlendirmeğe çalışan birtakım muhdik ve mukallidlerin mevcudiyetini Bizans menbaları […]